Visie

CONNECT
levens aan Jezus

GROW
als een familie

IMPACT
elk leven

Identiteit

Jezus Christus
De Heer van het Huis.

Nieuw Leven
Een vernieuwd perspectief.

Verbonden
Door gebed en leiding van de Geest.

Familie
Een ieder is welkom. Voel je thuis.

24/7 Christen
Door het te leven wordt het echt.

 

Toerusting
Door woord en daad.

Creativiteit
Ontdekken, ontwikkelen, volledig inzetten.

Passie voor Muziek
De expressie van onze liefde en dankbaarheid.

Hart in Actie
Het uitdragen van Gods liefde.

Durf te Dromen
Vanuit Gods perspectief is er altijd meer

Overtuiging

De BIJBEL
De Bijbel is het gezaghebbende woord van God, die geïnspireerd is door Zijn Geest en de leidraad is voor het leven van de mens.
2 Petrus 1:19-21 • 2 Timotheüs 3:16-17 • Hebreeën 4:12-13 • Romeinen 10:17 • Johannes 8:31
1 Petrus 1:22-23

De DRIE-EENHEID
GOD is drie in Één, drie Personen in Één. GOD de Vader, GOD de Zoon en GOD de Heilige Geest. Elke Persoon in die drie-eenheid heeft gelijke soevereiniteit, macht en autoriteit.
Genesis 1:1-2, 26 • Mattheüs 28:19 • 1 Johannes 5:7 • 2 Corinthiërs 13:13

De VADER
GOD als de hemelse Vader. Door Zijn liefde, trouw en compassie vertrouwen wij Hem volledig. Hij is de Vader, Die ons altijd begrijpt en vergeeft.
Deuteronomium 32:6b • Jesaja 64:8 • Jeremia 3:4 • Mattheüs 6:9-13 • Lukas 15:11-32 • Mattheüs 6:14-15

De ZOON
GOD als de Zoon, Jezus Christus. Hij heeft Zijn gestalte als God losgelaten toen Hij als volmaakte mens zonder zonde op aarde kwam. Hij kwam om ons vrij te kopen van de vloek der zonde.
Jesaja 9:5 • Mattheüs 1:18-23 • Filippenzen 2:5-8 • Galaten 4:4-5 • Johannes 3:16

De HEILIGE GEEST
GOD als de Heilige Geest. Hij verandert en vernieuwt ons leven om in relatie met God te kunnen komen. Hij leidt ons in Gods waarheid en geeft ons de kracht en de toerusting om Zijn wil, als Zijn getuige, te kunnen doen.
Johannes 3:3,5-7 • Titus 3:5 • Johannes 6:63 • Romeinen 7:6b • Romeinen 8:14 • Johannes 16:13
1 Corinthiërs 12:4-9 • Handelingen 1:8

De EEUWIGHEID
God is eeuwig en de mens is geschapen voor de eeuwigheid. In eeuwigheid samen met God, dat is in de hemel of in eeuwigheid gescheiden van God, dat is de hel.
Psalm 90:1-2 • Johannes 3:16,36 • Johannes 11:25-26 • Romeinen 6:23 • 1 Johannes 2:25;5:11-13 Openbaring 20:11-15

De MENS
De mens werd geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God om in gemeenschap met God, de Schepper, te leven. Door ongehoorzaamheid is de mens in zonde gevallen en is de gemeenschap met God verbroken. Het gevolg is de gebrokenheid van zowel de mens als de gehele schepping.
Genesis 1:26-28 • Genesis 3:1-6 • Genesis 3:7-19,23-24 • Romeinen 5:12 • Romeinen 3:23
Efeziërs 2:1-3 • Romeinen 8:22

De REDDING
Herstel van gemeenschap tussen mens en God is alleen mogelijk door het geloof in het verlossingswerk van Zijn Zoon, Jezus Christus. Redding is een geschenk van God door genade verkregen.
Romeinen 3:24-26 • Efeziërs 2:4-10 • Romeinen 5:8-11,1-2 • Johannes 3:17-18 • 2 Corinthiërs 5:17-19
2 Timotheüs 1:9

De KERK
De kerk [gemeente] zijn zij, die door het geloof in Christus Jezus, Gods Familie zijn geworden. Gebouwd op de Rots [Petra], Jezus Christus, heeft de kerk [gemeente] de opdracht om Zijn Evangelie te verkondigen en om te getuigen van Zijn grote werken.
Johannes 1:12-13 • Efeziërs 2:19 • 1 Corinthiërs 12:12-28 • Mattheüs 16:18-19 • 1 Petrus 2:9
Mattheüs 28:19 • Handelingen 1:8; 2:44-47