Wanneer jij gehoor geeft

December 10, 2017 Timothy Tan Amsterdam
Advent Serie

'Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. ' Lucas 1:29

'En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? ' Lucas 1:34 

'En Zacharias zeide tot de engel: Waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. ' Lucas 1:18

'En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. ' Lucas 1:38

'Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. ' Lucas 2:19

'Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. ' Matteüs 1:19-20