Pasen

Schermafbeelding 2018-04-04 om 23.22.51
Schermafbeelding 2018-04-04 om 23.22.51
April 1, 2018 ()
Pasen | Verliezen om te winnen!
Door P.s Timothy Tan
 
Het event gemist of wil je het herbeleven?
Je kan het hier volledig terug zien.
versnel naar 30 min voor de preek.

Build my Church

28056536_807002682835087_6476334890219877619_n
28056536_807002682835087_6476334890219877619_n
February 18, 2018 ()

Series:

Bij het overdenken en stilstaan van de afgelopen 3 jaar vanaf de geboorte van Lifehouse in 2015, zien wij een duidelijke boodschap en visie van God in de jaarthema’s terugkomen.

Bij elk jaarthema bemoedigt God ons tot actie te komen in geloof en te bouwen aan Gods huis, zijn kerk.

De afgelopen jaarthema’s waren: ‘Forward in 2015’, ‘Pressing Forward in 2016’ en ‘Grow-up Stronger Together in 2017’. Binnen elk thema was Gods boodschap duidelijk: volharden, doorzetten en groeien in geloof en bouwen aan Gods huis.

Nu staan wij weer aan het begin van een nieuw jaar. Wij willen daarom in 2018, Gods visie voor Lifehouse verder voortzetten en realiseren. Met het nieuwe jaarthema: ‘Build My Church’.

Het thema is ontstaan vanuit Matteus 16:18 waarbij Jezus de opdracht gaf: ‘En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen’.

We zullen dit jaarthema ‘Build My Church’ onderverdelen in 3 series van 4 maanden:
-Build My Church, within your personal life.
-Build My Church, within our local church/Lifehouse.
-Build My Church, within The World.

Wij geloven dat wij dan samen kunnen bouwen aan de kerk van Jezus Christus zowel op persoonlijk niveau, binnen de gemeenschap en tevens wereldwijd.

Bouw jij met ons mee?

IDENTITEIT series: E1 – Jezus Christus de heer van het huis

Schermafbeelding 2018-01-31 om 17.17.52
Schermafbeelding 2018-01-31 om 17.17.52
January 28, 2018 ()Bible Text: spreuken 9:10, 19:21 Matteüs 6: 25-34 Lucas 17:21 Romeinen 14:17 Matteüs 5:20, 6 |

Series:

'De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. ' Spreuken 9:10 

'Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren , die zal bestaan. ' Spreuken 19:21 

'Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33.Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.' Matteüs 6:25-34

'ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u. ' Lucas 17:21 

'Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest. ' Romeinen 14:17

20.'Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.  6.Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. ' Matteüs 5:20,6

 

Profetie over de komst van de heer Jesus

25487489_776116462590376_389605087723721273_o
25487489_776116462590376_389605087723721273_o
December 17, 2017 ()Bible Text: Jes 9:1-6 |

'Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag. Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen. ' Jesaja 9:1-6 

Wanneer jij gehoor geeft

Schermafbeelding 2017-12-11 om 18.32.17
Schermafbeelding 2017-12-11 om 18.32.17
December 10, 2017 ()Bible Text: Luc 1:29, 1:34, 1:18, 1:38, 2:19 Mat 1:19-20 |

Series:

Advent Serie

'Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. ' Lucas 1:29

'En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? ' Lucas 1:34 

'En Zacharias zeide tot de engel: Waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. ' Lucas 1:18

'En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. ' Lucas 1:38

'Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. ' Lucas 2:19

'Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. ' Matteüs 1:19-20

Als God spreekt

20170507 Br John
20170507 Br John
December 3, 2017 ()Bible Text: Luk. 1:28-31 , Efe 3:20 |

Series:

Als God spreekt

Spoel door tot 30 min  voor de preek
Advent Serie

'En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. ' Lucas 1:28-31 

'Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, ' Efeziërs 3:20 

Laat los en laat achter

Schermafbeelding 2017-11-27 om 00.09.37
Schermafbeelding 2017-11-27 om 00.09.37
November 26, 2017 ()Bible Text: Rom 10:13, Jer 29:11-14 , Efez 4:22-32, Spr 13:20, Gal 2:20 |

"Laat los en laat achter" Door br. Patrick Styns

'En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! ' Handelingen 10:13

'Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren , en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren , en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. ' Jeremia 29:11-14 

'dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, ' Efeziërs 4:22-23 

'Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht. ' Spreuken 13:20 

'Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. ' Galaten 2:20

Opgroeien doet pijn

20170219 Arend
20170219 Arend
November 19, 2017 ()Bible Text: Mat. 4:23-24, Hand. 1:4, Hand. 2:2-4, 38. |

"Opgroeien doet pijn" door br Arend Bakker.

Spoel door tot 25 min voor de preek.

'En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen. ' Matteüs 4:23-24 

'En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. ' Handelingen 1:4

'En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. ' Handelingen 2:2-4 

'En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. ' Handelingen 2:38

Strijd de goede strijd

23509474_760415244160498_6036646559156508035_o
23509474_760415244160498_6036646559156508035_o
November 12, 2017 ()Bible Text: 1Tim 6:11-12 , Spreuk 14:12 , Gen 1:31 , 2Tim 4:7-8. |

"Strijd de goede strijd"
door Enzo Pignato

Spoel door tot 40 min voor de preek.

'Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. ' 1 Timoteüs 6:11-12 

'Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. ' Spreuken 14:12 

'En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.' Genesis 1:31 

'Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. ' 2 Timoteüs 4:7-8 

God’s work in progress

20170305 br John
20170305 br John
November 5, 2017 ()Bible Text: Handelingen 17:24-28, Johannes 15:4-5, 2 korinthiërs 3:5-6, Efeziërs 1:11 |

"God's work in progress" door br. John T. H. Tan.

Handelingen 17:24-28,
De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd:Want wij zijn ook van zijn geslacht.

Johannes 15:4-5,
blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

2 korinthiërs 3:5-6,
Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Efeziërs 1:11
in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil,