Wanneer jij gehoor geeft

Schermafbeelding 2017-12-11 om 18.32.17
Schermafbeelding 2017-12-11 om 18.32.17
December 10, 2017 ()Bible Text: Luc 1:29, 1:34, 1:18, 1:38, 2:19 Mat 1:19-20 |

Series:

Advent Serie

'Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. ' Lucas 1:29

'En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? ' Lucas 1:34 

'En Zacharias zeide tot de engel: Waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. ' Lucas 1:18

'En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. ' Lucas 1:38

'Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. ' Lucas 2:19

'Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. ' Matteüs 1:19-20

Als God spreekt

20170507 Br John
20170507 Br John
December 3, 2017 ()Bible Text: Luk. 1:28-31 , Efe 3:20 |

Series:

Als God spreekt

Spoel door tot 30 min  voor de preek
Advent Serie

'En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. ' Lucas 1:28-31 

'Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, ' Efeziërs 3:20