Pasen

Schermafbeelding 2018-04-04 om 23.22.51
Schermafbeelding 2018-04-04 om 23.22.51
April 1, 2018 ()
Pasen | Verliezen om te winnen!
Door P.s Timothy Tan
 
Het event gemist of wil je het herbeleven?
Je kan het hier volledig terug zien.
versnel naar 30 min voor de preek.

Build my Church

28056536_807002682835087_6476334890219877619_n
28056536_807002682835087_6476334890219877619_n
February 18, 2018 ()

Series:

Bij het overdenken en stilstaan van de afgelopen 3 jaar vanaf de geboorte van Lifehouse in 2015, zien wij een duidelijke boodschap en visie van God in de jaarthema’s terugkomen.

Bij elk jaarthema bemoedigt God ons tot actie te komen in geloof en te bouwen aan Gods huis, zijn kerk.

De afgelopen jaarthema’s waren: ‘Forward in 2015’, ‘Pressing Forward in 2016’ en ‘Grow-up Stronger Together in 2017’. Binnen elk thema was Gods boodschap duidelijk: volharden, doorzetten en groeien in geloof en bouwen aan Gods huis.

Nu staan wij weer aan het begin van een nieuw jaar. Wij willen daarom in 2018, Gods visie voor Lifehouse verder voortzetten en realiseren. Met het nieuwe jaarthema: ‘Build My Church’.

Het thema is ontstaan vanuit Matteus 16:18 waarbij Jezus de opdracht gaf: ‘En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen’.

We zullen dit jaarthema ‘Build My Church’ onderverdelen in 3 series van 4 maanden:
-Build My Church, within your personal life.
-Build My Church, within our local church/Lifehouse.
-Build My Church, within The World.

Wij geloven dat wij dan samen kunnen bouwen aan de kerk van Jezus Christus zowel op persoonlijk niveau, binnen de gemeenschap en tevens wereldwijd.

Bouw jij met ons mee?

IDENTITEIT series: E1 – Jezus Christus de heer van het huis

Schermafbeelding 2018-01-31 om 17.17.52
Schermafbeelding 2018-01-31 om 17.17.52
January 28, 2018 ()Bible Text: spreuken 9:10, 19:21 Matteüs 6: 25-34 Lucas 17:21 Romeinen 14:17 Matteüs 5:20, 6 |

Series:

'De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. ' Spreuken 9:10 

'Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren , die zal bestaan. ' Spreuken 19:21 

'Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33.Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.' Matteüs 6:25-34

'ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u. ' Lucas 17:21 

'Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest. ' Romeinen 14:17

20.'Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.  6.Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. ' Matteüs 5:20,6

 

Wanneer jij gehoor geeft

Schermafbeelding 2017-12-11 om 18.32.17
Schermafbeelding 2017-12-11 om 18.32.17
December 10, 2017 ()Bible Text: Luc 1:29, 1:34, 1:18, 1:38, 2:19 Mat 1:19-20 |

Series:

Advent Serie

'Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. ' Lucas 1:29

'En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? ' Lucas 1:34 

'En Zacharias zeide tot de engel: Waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. ' Lucas 1:18

'En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. ' Lucas 1:38

'Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. ' Lucas 2:19

'Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. ' Matteüs 1:19-20

God Loves You

IMG_0654
IMG_0654
April 9, 2017 ()Bible Text: Openbaringen 2:3-5 | DownloadMaar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste ​liefde​ verzaakt hebt.
Openbaring 2:4 (NBG)

en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden.
Openbaring 2:3 (NBG)

Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw ​kandelaar​ van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.
Openbaring 2:5 (NBG)

Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in ​Christus, indien er enige bemoediging is der ​liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en ​barmhartigheid​ is, maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang
Filippenzen 2:1-3 (NBG)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Johannes 3:16 (NBG)

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch ​engelen​ noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ Gods, welke is in ​Christus​ ​Jezus, onze Here.
Romeinen 8:38,39

Maak ruimte voor méér

20161120 doop TimothyNico
20161120 doop TimothyNico
November 20, 2016 ()

Ochtendsessie NL met Indonesische vertaling + Mededelingen.
De doopdienst is op DVD te bestellen.

Bijbelverzen:

  • 2Kon. 4:2+3+7+17,
  • Joh. 10:10,
  • Mat 26:39,
  • 2Kon. 4:21-33,
  • Mat. 7:7,
  • Openb. 3:20.