God Loves You

IMG_0654
IMG_0654
April 9, 2017 ()Bible Text: Openbaringen 2:3-5 | DownloadMaar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste ​liefde​ verzaakt hebt.
Openbaring 2:4 (NBG)

en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden.
Openbaring 2:3 (NBG)

Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw ​kandelaar​ van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.
Openbaring 2:5 (NBG)

Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in ​Christus, indien er enige bemoediging is der ​liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en ​barmhartigheid​ is, maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang
Filippenzen 2:1-3 (NBG)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Johannes 3:16 (NBG)

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch ​engelen​ noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ Gods, welke is in ​Christus​ ​Jezus, onze Here.
Romeinen 8:38,39

Maak ruimte voor méér

20161120 doop TimothyNico
20161120 doop TimothyNico
November 20, 2016 ()

Ochtendsessie NL met Indonesische vertaling + Mededelingen.
De doopdienst is op DVD te bestellen.

Bijbelverzen:

  • 2Kon. 4:2+3+7+17,
  • Joh. 10:10,
  • Mat 26:39,
  • 2Kon. 4:21-33,
  • Mat. 7:7,
  • Openb. 3:20.

Geef nooit op …

20160508 Timothy
20160508 Timothy
May 8, 2016 ()

Ochtendsessie NL met Indonesische vertaling.
Met kinderopdracht, zondagschool en moederdag.

Bijbelverzen:
Joh. 3:16, Fil. 4:6-7, Mat. 19:5-6, 1Sam. 1:1-18, 1Cor 10:13, 1Pet. 5:10.
+ MEDEDELINGEN.

Overwinnende genade

20160325 Timothy
20160325 Timothy
March 25, 2016 ()

-GOEDE VRIJDAG DIENST-
Avonddienst samen met Lifehouse Rotterdam en Zwolle.
Sessie NL met Indonesische vertaling.
Door br. Timothy Tan
Bijbelverzen:
1Kor. 15:54-58, Mark. 15:21, Luk. 23;26, Gal. 2:20, Jer. 29:11.