Wanneer jij gehoor geeft

Schermafbeelding 2017-12-11 om 18.32.17
Schermafbeelding 2017-12-11 om 18.32.17
December 10, 2017 ()Bible Text: Luc 1:29, 1:34, 1:18, 1:38, 2:19 Mat 1:19-20 |

Series:

Advent Serie

'Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. ' Lucas 1:29

'En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? ' Lucas 1:34 

'En Zacharias zeide tot de engel: Waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. ' Lucas 1:18

'En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. ' Lucas 1:38

'Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. ' Lucas 2:19

'Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. ' Matteüs 1:19-20

God Loves You

IMG_0654
IMG_0654
April 9, 2017 ()Bible Text: Openbaringen 2:3-5 | DownloadMaar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste ​liefde​ verzaakt hebt.
Openbaring 2:4 (NBG)

en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden.
Openbaring 2:3 (NBG)

Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw ​kandelaar​ van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.
Openbaring 2:5 (NBG)

Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in ​Christus, indien er enige bemoediging is der ​liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en ​barmhartigheid​ is, maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang
Filippenzen 2:1-3 (NBG)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Johannes 3:16 (NBG)

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch ​engelen​ noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ Gods, welke is in ​Christus​ ​Jezus, onze Here.
Romeinen 8:38,39

Maak ruimte voor méér

20161120 doop TimothyNico
20161120 doop TimothyNico
November 20, 2016 ()

Ochtendsessie NL met Indonesische vertaling + Mededelingen.
De doopdienst is op DVD te bestellen.

Bijbelverzen:

  • 2Kon. 4:2+3+7+17,
  • Joh. 10:10,
  • Mat 26:39,
  • 2Kon. 4:21-33,
  • Mat. 7:7,
  • Openb. 3:20.

Geef nooit op …

20160508 Timothy
20160508 Timothy
May 8, 2016 ()

Ochtendsessie NL met Indonesische vertaling.
Met kinderopdracht, zondagschool en moederdag.

Bijbelverzen:
Joh. 3:16, Fil. 4:6-7, Mat. 19:5-6, 1Sam. 1:1-18, 1Cor 10:13, 1Pet. 5:10.
+ MEDEDELINGEN.

Overwinnende genade

20160325 Timothy
20160325 Timothy
March 25, 2016 ()

-GOEDE VRIJDAG DIENST-
Avonddienst samen met Lifehouse Rotterdam en Zwolle.
Sessie NL met Indonesische vertaling.
Door br. Timothy Tan
Bijbelverzen:
1Kor. 15:54-58, Mark. 15:21, Luk. 23;26, Gal. 2:20, Jer. 29:11.