Als God spreekt

20170507 Br John
20170507 Br John
December 3, 2017 ()Bible Text: Luk. 1:28-31 , Efe 3:20 |

Series:

Als God spreekt

Spoel door tot 30 min  voor de preek
Advent Serie

'En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. ' Lucas 1:28-31 

'Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, ' Efeziërs 3:20 

God’s work in progress

20170305 br John
20170305 br John
November 5, 2017 ()Bible Text: Handelingen 17:24-28, Johannes 15:4-5, 2 korinthiërs 3:5-6, Efeziërs 1:11 |

"God's work in progress" door br. John T. H. Tan.

Handelingen 17:24-28,
De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd:Want wij zijn ook van zijn geslacht.

Johannes 15:4-5,
blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

2 korinthiërs 3:5-6,
Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Efeziërs 1:11
in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil,

Jesus first (Daniël vasten 1)

20170205 br John
20170205 br John
February 5, 2017 ()

Deze dienst is het begin van 21 dagen Daniël vasten.
Wat is Daniël vasten precies? En waaarom zouden wij dat doen?

Br. John T. H. Tan legt dat in deze dienst uit.

Ochtendsessie NL met Indonesische vertaling + Mededelingen.

 • Daniel 1:3-9,
 • Daniel 15-17,
 • (thuis Daniel 1:18-20, Dan. 10:1-3 lezen).

Advent: genade in aktie

20161204 br John
20161204 br John
December 4, 2016 ()

Ochtendsessie NL met Indonesische vertaling + Mededelingen.
Bijbelverzen:

 • Joh. 1:1+14,
 • Joh. 3:16,
 • Openb. 3:20,
 • Jes. 55:8,
 • Joh. 1:16-17,
 • Luk. 1:28+30,
 • Efe. 2:5-7,
 • Hand. 4:33,
 • 1 Petr. 1:13,
 • 2 Kor. 12:9.