God Loves You

April 9, 2017 Timothy Tan RotterdamMaar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste ​liefde​ verzaakt hebt.
Openbaring 2:4 (NBG)

en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden.
Openbaring 2:3 (NBG)

Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw ​kandelaar​ van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.
Openbaring 2:5 (NBG)

Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in ​Christus, indien er enige bemoediging is der ​liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en ​barmhartigheid​ is, maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang
Filippenzen 2:1-3 (NBG)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Johannes 3:16 (NBG)

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch ​engelen​ noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ Gods, welke is in ​Christus​ ​Jezus, onze Here.
Romeinen 8:38,39