Stappenplan bij vermoeden van een datalek

5683132

Stappenplan bij vermoeden van een datalek bij LIFEHOUSE Amsterdam

Onderstaand betreft een protocol van de gemeente LIFEHOUSE Amsterdam, onderdeel van kerkgemeenschap LIFEHOUSE Nederland hoe omgegaan wordt met het vermoeden van een datalek en de vraag of er een melding gedaan moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stap 1: Melding datalek
Als er het vermoeden is dat er sprake is van een datalek neemt het betreffende gemeentelid contact op met de contactpersoon AVG binnen onze gemeente, per E-mail te bereiken via legal.lifehouse@gmail.com). 

Stap 2. Vaststellen of er sprake is van een datalek
De contactpersoon AVG doorloopt het stroomschema om vast te stellen of er sprake is van een datalek en of er melding moet worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien nodig wordt de betrokkene geïnformeerd.

stappenplan datalek

Inbreuk op de beveiliging 

Stap 3. Voorkomen datalek en aanpassing beleid
Geïnventariseerd wordt wat gedaan kan worden om een datalek in de toekomst te voorkomen. Waar nodig wordt het beleid aangepast. 

Stap 4. Bijhouden overzicht datalek
De contactpersoon AVG houdt een overzicht met datalekken binnen de gemeente bij. Per datalek bevat het overzicht feiten en gegevens omtrent de aard van de datalek.